Rättvisa på MAX

Vi vill göra gott i världen och för oss på MAX Burgers handlar det om att hela vårt företag bidrar positivt till samhället. Att bli ett hållbart företag i ett hållbart samhälle är ett långsiktigt mål i vilket våra anställdas utveckling och välmående utgör en viktig del. Vi vill också bidra till att bekämpa fattigdom och hjälpa behövande människor runtom i världen, vilket vi verkar för via stiftelsen Rättvis fördelning. 

Inkluderande arbetsplats

Mångfaldsarbetet är en hjärtefråga på MAX. Alla anställda, oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion, sexuell läggning och ålder, ska känna sig trygga och inkluderade. 

En annan del av vårt mångfaldsarbete handlar om att möjliggöra anställning av personer som står långt från arbetsmarknaden, exempelvis på grund av någon funktionsnedsättning. Ett sätt för oss att vara en positiv kraft i detta är att samarbeta med organisationer och myndigheter som hjälper individer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. I våra samarbeten fokuserar vi snarare på en sökandes förmågor än deras oförmåga. Genom att utnyttja människors potential skapar vi nya lösningar, vilket resulterar i en välkomnande miljö för både våra anställda och våra gäster.

Hållbar leverantörskedja

Våra leverantörer är oerhört viktiga, utan dem skulle vi inte kunna göra något av det vi gör. Som ett led i vårt kvalitetsarbete jämför vi löpande olika leverantörer för att kunna erbjuda de allra bästa råvarorna. Utifrån standarder upprätthålls ett konstant fokus på innovation inom de områden som vi ser som mest centrala för att vi ska kunna bidra till att göra världen lite bättre.

För att bara nämna ett exempel på framgångsrika samarbeten som har resulterat i riktigt bra hållbara åtgärder kan man nämna Dafgårds som har hjälpt oss att utveckla vår växtbaserade burgare. Ett annat exempel är vårt mångåriga samarbete med Samhall. Detta partnerskap ger oss möjlighet att anställa fantastiska och motiverade medarbetare som annars kanske inte hade tagit sig in på arbetsmarknaden. 

Djurvälfärd

Som inköpare av råvaror av animaliskt ursprung anser vi att god djurhållning är viktigt i vår strävan att göra världen lite godare. Vi tar hjälp av kunskapscentrum och branschorganisationer för att ständigt förbättra oss och vi utvecklar successivt policies för samtliga djurslag.

Att köpa så lokalt som möjligt är en prioritet, det är till och med en del av vår varumärkeshistoria. 1968, då vi slog upp dörrarna till den första MAX-restaurangen i lilla Gällivare hade vi redan tagit beslutet om att MAX burgare skulle göras på svenskt kött. I dag, mer än femtio år senare använder vi fortfarande svenskt nötkött, svenskt kyckling och svenskt bacon på våra restauranger i Sverige. 

Några av fördelarna med svenskt kött:

  • Tack vare god djurvälfärd använder Sverige minst mängd antibiotika från alla EU-länder. Det här är viktigt ur ett hälsoperspektiv eftersom överkonsumtion av antibiotika ökar risken för läkemedelsresistenta bakterier.
  • Sverige har utan tvekan några av världens mest omfattande djurskyddslagar.
  • Svenskt kött har låg klimatpåverkan jämfört med ett internationellt genomsnitt.

Vår absoluta strävan är att köpa så lokalt som möjligt också på våra marknader i Norge, Danmark och Polen. 

Märkningen Kött från Sverige

Att vi har 100 procent svenskt nötkött gör att vi får vi använda den nya märkningen Kött från Sverige. Märkningen visar att nötköttet du äter kommer från djur som är födda, uppfödda och slaktade i Sverige. Produkten är också förädlad och förpackad i Sverige. Här kan läsa mer om vad märkningen innebär.

Kyckling

Samtliga kycklinguppfödare som levererar till MAX i Sverige är medlemmar i Svensk Fågel och omfattas därmed av deras djuromsorgsprogram, utöver den svenska djurskyddslagstiftningen. Detta innebär bland annat att de inte får några hormoner eller tillväxtantibiotika, att de går lösa i uppvärmda stallar på en bädd av halm, flis eller kutterspån samt att regelbunden uppföljning görs av Länsstyrelsens veterinärer och oberoende kontrollanter.

Vill du veta mer om MAX djurvälfärdspolicy för kyckling så hittar du den i sin helhet här.

Våra grönsaker

Vi använder grönsaker från Sverige och Europa efter säsong. Här har vi kontrakterade odlare, som vi vet jobbar noga med miljö, kvalitet och fräschhet. Vattnet är kontrollerat och odlarna använder inte färsk naturgödsel. Dessutom genomför vi regelbundet egna kontroller av grönsakerna i form av mikrobiologiska analyser.

Fisk och mjölk

Mjölken som serveras på våra restauranger runt om i landet kommer från olika mejerier: Norrmejerier, Skånemejerier och Arla. Att välja lokal mjölk är ett sätt att minska miljöpåverkan från transporter och stödja de lokala bönderna. Fisken vi serverar är MSC-certifierad och fiskas med hållbara fångstmetoder samt kommer från ett bestånd som inte är hotat.

Fria från burägg

Äggen i våra produkter kommer från frigående höns. Äggen i äggsalladen är dessutom ekologiska. MAX produkter i Sverige, Norge, Danmark och Polen är således buräggsfria, här inkluderas alla typer av ägg, skalägg, äggprodukter och ägg i sammansatta produkter. Läs mer om vår vad vår mat innehåller i vår Produktinformation.

Stiftelsen Rättvis fördelning

Sedan 2006 öronmärks en del av MAX nettovinst för att bidra till att minska fattigdomen i utsatta länder. För att skydda och hantera detta arbete grundades 2009 Stiftelsen Rättvis fördelning. Varje år tilldelas 7 till 10 procent av MAX nettovinst till stiftelsen.

De projekt som stiftelsen driver eller stödjer syftar till att tillgodose utsatta människors grundläggande behov. På lång sikt handlar det också om att skapa rättvisa förutsättningar för självförsörjning, med tonvikt på utbildning och hälso- och sjukvård. Dessa är viktiga element för att samhällen ska vara självförsörjande och för att bryta fattigdomsspiralen.

Stiftelsen drivs inte som en välgörenhetsorganisation eller för att tillhandahålla hjälp i stället tillhandahålls ett verktyg för att säkerställa rättvisa distribution. Läs mer på rattvisfordelning.se

Jämställd sponsring

MAX Burgers är det första företaget i restaurangbranschen som fått certifiering för jämställd sponsring genom stiftelsen FairPay. Genom att fördela sponsringsbudgeten jämställt mellan män/pojkar och kvinnor/flickor, har MAX Burgers stöttat 120 klubbar och idrottsföreningar över hela Sverige. Att bli en FairPayer innebär att man tar ställning för att alla ska ha samma möjligheter att utvecklas inom idrotten. MAX Burgers delar också årligen ut MAX Idrottsstipendium på 100 000 kronor till aktiva idrottare i Norrbotten för att underlätta för ungdomar att konkurrera på lika villkor.

Läs mer om sponsringen här.