HD fastställer: Frasses ska betala skadestånd till MAX

Luleå 2005-09-15 00:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:33) MAX har nu fått rätt i alla juridiska instanser.
MAX har fått rätt i skuldfrågan av såväl tingsrätt som hovrätt: MAX utsattes för svek när Frasses via en bulvan övertog en restauranglokal från MAX i Luleå. Men eftersom bulvanen försattes i konkurs av moderbolaget Frasses, har man försökt undkomma skadestånd. Nu har Högsta domstolens dömt till Max fördel. HD konstaterar följande "Tvärtom framstår detta som kvalificerat otillbörligt; som hovrätten har uttalat utgör Frasses handlande ett tydligt avsteg från vad som måste krävas av en kommersiell aktör. Fallet är så allvarligt att Frasse bör åläggas att ersätta Max för den skada som handlandet har orsakat Max." HD's dom innebär att Frasses skall betala drygt 6 miljoner kronor i skadestånd och rättegångskostnader till Max.

Målet har ett principiellt intresse Juridiska experter i Sverige och inom EU har följt målet med intresse eftersom många anser att den svenska lagstiftningen inom detta område ligger efter övriga av Europa. Processen har pågått i mer än elva år och har medfört skada och kostnader för MAX på cirka 8 miljoner kronor som följd av minskade intäkter samt rättegångskostnader.

- Den här domen är principiellt viktig för oss och visar att man skall stå för vad man gjort och ta konsekvenserna för sina handlingar, vilket Frasses försökt undkomma, säger Richard Bergfors VD för Max Hamburgerrestauranger. Eftersom vi inte drivit detta mål för pengarna skänker vi skadeståndet och ersättning för rättegångskostnader som vi får in till SOS-barnbyar.

I över elva år har den juridiska processen pågått. Första gången målet prövades var i tingsrätten 1996, som i sin dom slog fast MAX rätt till skadestånd från Frasses dotterbolag. Frasse försatte då sitt dotterbolag i konkurs med avsikt att undkomma skadeståndsansvar. Ärendet överklagades till Hovrätten, där man slog fast att Frasses dotterbolag agerat svekfullt vilket medfört skadeståndsskyldighet och att moderbolaget inte kan smita från ekonomiskt ansvar genom att sätta dotterbolaget (bulvanen) i konkurs. Hovrättens beslut överklagades av Frasses till Högsta Domstolen. Högsta Domstolen ansåg inte att det fanns anledning att ifrågasätta Hovrättens dom att Frasses var skyldiga men medgav prövning angående skadeståndsfrågan. Nu har alltså Högsta domstolen avgjort att hovrättens dom står fast och Frasses måste betala skadestånd till MAX.

En långdragen process

o Det var för tretton år sedan - i januari 1992 - som MAX överlät en restauranglokal i Luleå till en ny ägare. Förutsättningen för överlåtelsen var att köparen skulle öppna ett konstgalleri.

o Köparen godkände dessa villkor. Senare visade det sig att köparen i själva verket bara var en bulvan för Frasses som hade för avsikt att öppna en hamburgerrestaurang i lokalen.

o Tingsrätten fastställde i december 1996 MAX rätt till skadestånd från Frasses dotterbolag på 2,1 miljoner kronor. Men när domen skulle verkställas hade Frasses tömt dotterbolaget och försatt detta i konkurs.

o I ett nytt mål prövades moderbolagets (Frasses) skadeståndsskyldighet. Tingsrätten konstaterade att Frasses medverkat i att föra Max bakom ljuset. Men enligt tingsrätten hade MAX inte tillräckligt tydligt kunnat visa att Frasses handlat i syfte att skada MAX och därför utdömdes inte något skadestånd.

o MAX ansåg, då som nu, att det är en viktig principiell fråga om ett bolag och dess ägare kan smita från ekonomiskt ansvar genom att agera svikligt via en bulvan (dotterbolag) som därefter sätts i konkurs. Av detta skäl överklagade MAX till hovrätten. Hovrättens dom gav MAX rätt till skadestånd.

o Hovrättens dom överklagades. Högsta domstolen valde att inte pröva skuldfrågan utan utgick från att Hovrättens dom var korrekt - Frasses hade agerat svekfullt. Trots detta valde HD att pröva skadeståndsfrågan eftersom sveket skett genom ett dotterbolag och man ville pröva skadeståndsanspråket till följd av att det är dotterbolaget och inte moderbolaget som agerat svikligt. Skadeståndsfrågan har väckt stort juridiskt intresse. Högsta Domstolen avkunnade idag att Frasses skall betala skadestånd.